Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.mommygang.sk je spoločnosť ELML s.r.o.,  so sídlom: Zrinyi 136/40 , 076 32, Borša IČO: 55565719, DIČ: 2121409521, IČ  zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 57173/V, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie a ochranu osobných údajov návštevníkov v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ELML s.r.o.,  ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.mommygang.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej “údaje”) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami v oblasti ochrany osobných údajov.

V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR), by sme radi informovali návštevníkov o tom, aké osobné údaje o nich zhromažďujeme, ako tieto dáta získavame a ako môžu mať návštevníci sami nad ich zberom kontrolu.

Všetky platné pravidlá o zbere a uchovávaní dát návštevníkov je možné nájsť na tomto odkaze.

1. Osobné údaje

1.1 Kategórie osobných údajov

V závislosti od toho, na aké účely využívajú návštevníci našu webovú stránku, rozlišujeme nasledujúce typy zberu osobných údajov:

a) V prípade, že u nás návštevník nakupuje:

 • Meno, priezvisko, emailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
 • Údaje o objednávke – nakúpené produkty

b) V prípade, že návštevník odoberá naše marketingové oznamy (newsletter):

 • Všetky zákazníkom poskytnuté údaje (ako napríklad Meno, priezvisko, emailová adresa a pod.)
 • Údaje o pohlaví zákazníka
 • Demografické údaje

Okrem toho ďalej spracúvame:

 •  všetky údaje na základe komunikácie medzi internetovým obchodom a zákazníkom

1.2 Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje od zákazníka slúžia internetovému obchodu na:

 • na korektné poskytovanie služieb a ich zlepšovanie
 • na spracovanie objednávky tovaru, ktoré sú objednané prostredníctvom webovej stránky www.mommygang.sk. Takéto použitie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy.
 • pre potreby zákazníckeho servisu
 • na komunikáciu medzi zákazníkom a internetovým obchodom (v prípade reklamácie tovaru, alebo pri riešení akýchkoľvek nezrovnalostí súvisiacich s objednávkou a ich následnom odstránením, použijeme osobné údaje na emailovú alebo telefonickú komunikáciu so zákazníkom.)
 • na ochranu, bezpečnosť a riešenie sporov. Osobné údaje zákazníka spracúvame aj pre potreby zaistenia ochrany a bezpečnosti našich systémov, ale aj našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
Marketingové oznamy:

V prípade uskutočnenia objednávky v internetovom obchode ELML s.r.o., zákazník súhlasí so zasielaním marketingových oznamov (newsletterov). Tie slúžia na informovanie zákazníka o všetkých potrebných náležitostiach objednávky (informovanie zákazníka o stave objednávky, o expedícii a pod.),  ale aj na ďalšie marketingové aktivity. Takéto marketingové oznámenia  môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájde v pätičke každého emailu. 

V prípade, že sa návštevník odhlási z odoberania marketingových oznamov, nebude jeho emailova adresa na tieto účely viac využívaná. Opätovne budeme návštevníkovi takéteto marketingové oznámenia odosielať až po ďalšej registrácii, alebo ak o takéto prihlásenie vyslovene požiada.

Marketingové oznámenia môžu byť prispôsobené a personalizované na základe údajov, ktoré sme o zákazníkovi získali a to podľa údajov o jeho objednávkach, rozličných demografických údajov, údajov o prezeraných a obľúbených produktoch, údaje o používaní našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté prehliadačom, údaje o preklikoch, navštívených produktoch.)

Pokiaľ nie je návštevník našim zákazníkom, jeho údaje sú spracúvane na základe súhlasu. Proti takémuto zberu údajov a ich využitiu môže návštevník kedykoľvek vzniesť námietku prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré je možné nájsť na tomto odkaze, alebo na konci tohto dokumentu.

Spracovanie cookies z internetovej stránky www.mommygang.sk:
Pokiaľ má návštevník vo svojom internetovom prehliadači povolené cookies, spracúvame záznamy cookies, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke www.mommygang.sk (a všetkých jej podstránkach). Tieto záznamy nám slúžia na zaistenie bezproblémovej prevádzky internetovej stránky www.mommygang.sk a všetkých jej súčastí, ako aj na  účely internetovej reklamy. Viac informácií o zbere a zaznamenávaní cookies je možné nájsť v časti 4. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

1.3 Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Ak to bude nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu alebo s tým návštevník vyslovili súhlas, budú jeho údaje odovzdané tretím straním či iným spôsobom sprostredkované. Zaraďujeme sem:

 • sesterské spoločnosti a spracovatelia na základe kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
 • spoločnosti vydávajúce platobné karty
 • poskytovateľov platobných služieb s cieľom spracovania platieb
 • banky na základe objednávky zákazníka, plnenia kúpnej zmluvy
 • prepravcov s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • partnerov internetového obchodu Mommy Gang
 • ďalších poskytovateľov služieb a tretie strany zapojené do spracovania dát 
 • tretie strany v podobe právnych a finančných zástupcov za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok či ďalších dôvodov vyplývajúcich z plenenia našich zákonných povinnosti
 • verejné orgány (napr. PZSR)
 • tretie strany vykonávajúce prieskumy medzi zákazníkmi
Pokiaľ tretie strany využijú osobné údaje zákazníka v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie správca žiadnu zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie ich uchovávania

2.1 Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov, ktoré spracúvame, sa k nám dostávajú v šifrovanej podobe prostredníctvom kódovacieho systému SSL. Naše webové stránky sú zabezpečené pomocou technických a orgnizačných opatrení, ktoré slúžia proti strate a zničeniu údajov návštevníka/zákazníka, proti prístupu neoprávnených osôb k jeho údajom, či ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.

U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s platnými nariadeniami GDPR.

2.1 Obdobie spracovania osobných údajov

Osobné údaje zákazníka sú spracúvané a uchovávané:

 • na čas, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie všetkých práv a povinností, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy (t.j. počas objednávky a záručnej lehoty)
 • 1 rok po skončení záručnej lehoty pre príprad riešenia sporov
 • na čas, ktorý je spoločnosť ELML s.r.o. povinná ako správca uchovávať osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vystavené faktúry k objednávkam sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.
 • 4 roky v prípade súhlasu s marketingovými ponukami (alebo do jeho odvolania)
 • 5 rokov v prípade recenzie produktu
 • 2 roky v prípade inej komunikácie

V ďalších prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Práva subjektov

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o bezplatnú informáciu o tom, ako sú jeho osobné údaje spracúvané.

Ak sa zákazník domnieva, že spracovanie osobných údajov robí spoločnosť ELML s.r.o. v rozpore s platnými nariadeniami ochrany osobných údajov, môže kedykoľvek požiadať o vysvetlenie, ale aj požadovať odstránenie vzniknutého stavu. Zákazník však môže požadovať najmä vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu alebo blokáciu osobných údajov.

Pre uplatnenie svojich práv môže zákazník kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese infomommygang@gmail.com. Zákazník sa môže obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Zákazník môže kedykoľveko odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ zákazník odvolá svoj súhlas, prevádzkovateľ webstránky www.mommygang.sk údaje vymaže, alebo ich anonymizuje – to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebuje internetový obchod na plnenie potrebných zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky), či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov zákazníka dôjde aj vtedy, ak nebudú potrebné pre stanovený účel, alebo bude uloženie takýchto údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4. Webové stránky

4.1. Súbory cookies

Webová stránka www.mommygang.sk ako aj všetky jej podstránky, využívajú súbory cookies z toho dôvodu, aby bola ponuka obchodu rozmanitá, zaujímavá a príjemná pre používateľa. Cookies možno chápať ako malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači zákazníka, smartfóne, či iném zariadení a ktoré sa používajú v internetovom prehliadači zákazníka. Viac informácií o tom, čo sú súbory cookies a k čomu slúžia, zistíte kliknutím na tento odkazInternetový obchod Mommy Gang využíva súbory cookies primárne na:

 • správne fungovanie košíka (pokladne) tak, aby zákazník čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • zapamätanie prihlasovacích údajov zákazníka
 • prispôsobenie stránky požiadavkám zákazníka vďaka sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách zo strany zákazníka
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby zákazníkovi nebola zobrazená reklama na tovar, o ktorý nemá záujem
Niektoré zo súborov cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú využívané aj tretími stranami. Tie môžu napríklad podporovať reklamné aktivity internetového obchodu (cookies tretích strán). Ide zväčša o informácie o kupovaných produktoch, ktoré môžu byť zobrazené správcom reklamy internetového obchodu v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetovej reklamy na stránkach zobrazených zákazníkom. Na základe týchto údajov nie je možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníka.

 

4.2. Využívanie súborov cookies

Na webovej stránke www.mommygang.sk a všetkých jej podstránkach rozlišujeme dva typy využívaných súborov cookies.

 • krátkodobé – tento typ súborov cookies je zmazaný ihneď ako zákazník ukončí návštevu webovej stránky. Ide o tzv. “session cookies”.
 • dlhodobé – tento typ súborov cookies zostáva uložený v zariadení návštevníka dlhšie, alebo do ich ručného zmazania (čas ich uchovávania v zariadení je závislý od nastavenia cookies ako aj nastavenia prehliadača.)

Súbory cookies je možno podľa ich účelu rozdeliť nasledujúco:

 • analytické (pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie webu)
 • konverzné (pomáhajú analyzovať výkon rozličných predajných kanálov)
 • tracking/sledovacie (fungujú v kombinácii s konverzným typom na analýzu výkonnosti predajných kanálov)
 • remarketingové (slúžia na personalizáciu obsahu reklám a ich korektné zacielenie)
 • esenciálne (slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webstránky)

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou internetového prehliadača zákazníka. Markantná časť internetových prehliadačov tieto súbory príjma automaticky. Ich príjmanie je však možné odmietnuť, prípadne obmedziť len na niektoré vybrané typy súborov.

Informácie o prehliadačoch a spôsobe nastavenie predvolieb pre ukladanie súborov cookies je možné nájsť priamo na webových stránkach ich prevádzkovateľov na nasledujúcich odkazoch, alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

Účinný nástroj na správu súborov cookies môže zákazník nájsť aj na tomto odkaze: https://www.youronlinechoices.com/sk/

4.3. Odkazy

Webová stránka www.mommygang.sk a všetky jej podstránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú užitočné informácie. Tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované inými spoločnosťami či organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Spoločnosť ELML s.r.o. nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiály či produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú na týchto webových stránkach, alebo sú prostredníctvom nich prístupné.

5. Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, žiadostí alebo čohokoľvek, čo sa akýmkoľvek spôsobom týka týchto Zásad, nás môžu zákazníci kontaktovať na nižšie uvedenej adrese, zákazníckej linke, alebo prostredníctvom emailovej adresy:

Email: infomommygang@gmail.com
Tel.č.:  +421 951 623 832

Spoločnosť:  ELML s.r.o.
Adresa spoločnosti: I. Zrinyi 136/40, 076 32 Borša,, Slovenská republika

6. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 7.3.2021.

Scroll to Top