Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ webovej stránky a predávajúci

Spoločnosť:  
ELML s.r.o.,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 57173/V


Adresa spoločnosti:

I. Zrinyi 136/40
076 32 Borša,
Slovenská republika

IČO: 55565719
DIČ: 2122026005

Bankový účet:
SK16 0200 0000 0048 4906 5258

1.2 Kupujúci

1.2.1 Za kupujúceho sa považuje každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ, alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“). 

1.2.2 Za spotrebiteľa sa považuje kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). 

1.2.3 Za podnikateľa sa považuje kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle predchádzajúceho bodu 1.2.2. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou, alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene, alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“). 

1.3 Registrácia na internetovom portáli

1.3.1 Vyhlasujeme, že všetky dáta poskytnuté zo strany kupujúceho predávajúcemu slúžia výhradne len pre účely identifikácie pri nákupe na internetovom portáli predávajúceho a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité, resp. použité v rozpore s dohodnutým účelom. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu predávajúceho. E-maily budú zasielané maximálne jedenkrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Zasielanie ponukových e-mailov je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v každej zaslanej e-mailovej správe na konci tejto správy, prípadne zaslaním e-mailu na emailovú adresu predávajúceho, ktorá sa nachádza na internetovom portáli v sekcii Kontakt. Kupujúci si môže tovar na internetovom portáli zakúpiť vždy aj bez registrácie. 

2. Kúpna zmluva

1.2 Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje od zákazníka slúžia internetovému obchodu na:

 • na korektné poskytovanie služieb a ich zlepšovanie
 • na spracovanie objednávky tovaru, ktoré sú objednané prostredníctvom webovej stránky www.mommygang.sk. Takéto použitie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy.
 • pre potreby zákazníckeho servisu
 • na komunikáciu medzi zákazníkom a internetovým obchodom (v prípade reklamácie tovaru, alebo pri riešení akýchkoľvek nezrovnalostí súvisiacich s objednávkou a ich následnom odstránením, použijeme osobné údaje na emailovú alebo telefonickú komunikáciu so zákazníkom.)
 • na ochranu, bezpečnosť a riešenie sporov. Osobné údaje zákazníka spracúvame aj pre potreby zaistenia ochrany a bezpečnosti našich systémov, ale aj našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
Marketingové oznamy:

V prípade uskutočnenia objednávky v internetovom obchode Mommy Gang, zákazník súhlasí so zasielaním marketingových oznamov (newsletterov). Tie slúžia na informovanie zákazníka o všetkých potrebných náležitostiach objednávky (informovanie zákazníka o stave objednávky, o expedícii a pod.),  ale aj na ďalšie marketingové aktivity. Takéto marketingové oznámenia  môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájde v pätičke každého emailu. 

V prípade, že sa návštevník odhlási z odoberania marketingových oznamov, nebude jeho emailova adresa na tieto účely viac využívaná. Opätovne budeme návštevníkovi takéteto marketingové oznámenia odosielať až po ďalšej registrácii, alebo ak o takéto prihlásenie vyslovene požiada.

Marketingové oznámenia môžu byť prispôsobené a personalizované na základe údajov, ktoré sme o zákazníkovi získali a to podľa údajov o jeho objednávkach, rozličných demografických údajov, údajov o prezeraných a obľúbených produktoch, údaje o používaní našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté prehliadačom, údaje o preklikoch, navštívených produktoch.)

Pokiaľ nie je návštevník našim zákazníkom, jeho údaje sú spracúvane na základe súhlasu. Proti takémuto zberu údajov a ich využitiu môže návštevník kedykoľvek vzniesť námietku prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré je možné nájsť na tomto odkaze, alebo na konci tohto dokumentu.

Spracovanie cookies z internetovej stránky www.mommygang.sk:
Pokiaľ má návštevník vo svojom internetovom prehliadači povolené cookies, spracúvame záznamy cookies, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke www.mommygang.sk (a všetkých jej podstránkach). Tieto záznamy nám slúžia na zaistenie bezproblémovej prevádzky internetovej stránky www.mommygang.sk a všetkých jej súčastí, ako aj na  účely internetovej reklamy. Viac informácií o zbere a zaznamenávaní cookies je možné nájsť na podstránke Zásad ochrany osobných údajov

1.3 Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Ak to bude nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu alebo s tým návštevník vyslovili súhlas, budú jeho údaje odovzdané tretím straním či iným spôsobom sprostredkované. Zaraďujeme sem:

 • sesterské spoločnosti a spracovatelia na základe kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
 • spoločnosti vydávajúce platobné karty
 • poskytovateľov platobných služieb s cieľom spracovania platieb
 • banky na základe objednávky zákazníka, plnenia kúpnej zmluvy
 • prepravcov s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • partnerov internetového obchodu Mommy Gang
 • ďalších poskytovateľov služieb a tretie strany zapojené do spracovania dát 
 • tretie strany v podobe právnych a finančných zástupcov za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok či ďalších dôvodov vyplývajúcich z plenenia našich zákonných povinnosti
 • verejné orgány (napr. PZSR)
 • tretie strany vykonávajúce prieskumy medzi zákazníkmi
Pokiaľ tretie strany využijú osobné údaje zákazníka v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie správca žiadnu zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie ich uchovávania

2.1 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.1 Predávajúci má na internetovom portáli zverejnený tovar, ktorý ponúka na predaj kupujúcim. Ponuka tovaru nie je pre predávajúceho záväzná a má pre kupujúceho len informatívny charakter. 

2.1.2 Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Momentom doručenia objednávky predávajúcemu je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy pre kupujúceho záväzný. Samotná kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká až momentom potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci po obdržaní objednávky vždy zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, kde uzatvorenie kúpnej zmluvy potvrdí (ďalej len „potvrdzujúci e-mail“). Potvrdzujúci e-mail bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednávke uviedol. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu dochádza k záväznému uzatvoreniu kúpnej zmluvy pre obe strany. 

2.1.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky (ďalej aj len „OP“) vrátane Reklamačných podmienok, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok sú kupujúcemu vždy poskytnuté pri uskutočnení objednávky a kupujúci musí vždy príslušným spôsobom vyhlásiť, že sa s ich obsahom oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Vyhlásenie sa vykoná tak, že si kupujúci otvorí zobrazený dokument OP a po jeho preštudovaní označí príslušné políčko formou tzv. „odkliknutia“. Bez tohto oboznámenia a odsúhlasenia nie je možné objednávku vykonať. 

2.1.4 Predávajúci si výslovne vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo došlo k výraznej zmene ceny ponúkaného tovaru. O uvedených skutočnostiach bude predávajúci obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (dodanie iného tovaru alebo vrátenie uhradenej kúpnej ceny). V prípade, že kupujúci už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny a nemá záujem o dodanie iného tovaru, bude mu celá uhradená čiastka vrátená späť na jeho účet. V takomto prípade nedôjde k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

2.1.5 Všetky objednávky doručené predávajúcemu sú pre kupujúceho záväzné. Po platnom uzatvorení kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať o storno objednávky, avšak len do doby, kedy mu bude zaslaný potvrdzujúci email o expedovaní objednávky. Storno objednávky je nutné zaslať vždy písomne na e-mail predávajúceho a kupujúci musí uviesť svoje meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade, že už došlo k expedícii tovaru a kupujúci chce objednávku zrušiť, môže o zrušenie požiadať, avšak len s podmienkou, že uhradí expedičné náklady, vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti. Ak už kupujúci objednávku uhradil, bude mu vrátená uhradená cena ponížená o uvedené expedičné náklady. V prípade, že si kupujúci zvolil úhradu formou dobierky, je povinný uhradiť tieto náklady predávajúcemu najneskôr do 3 pracovných dní a to buď na účet predajcu s uvedením údajov potrebných pre platbu alebo inou formou, ktorá bude uvedená v e-maile potvrdzujúcom zrušenie objednávky po jej expedícii. Zrušenie objednávky po jej expedícii podlieha súhlasu predávajúceho. 

2.2 Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy 

2.2.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a v dohodnutej dodacej dobe. Kupujúci je povinný tovar prevziať a uhradiť celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov. 

2.2.2 Ak kupujúci poruší podmienky kúpnej zmluvy alebo OP je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy, momentom odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho zanikajú, okrem povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady vzniknuté expedíciou tovaru a prepravné náklady, pokiaľ kupujúci tovar neprevezme. 

3. Doprava tovaru

3.1 Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť si osobne na adrese uvedenej predávajúcim v časti Kontakt (adresa pre osobné prevzatie objednávky), alebo je možné doručiť ho prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS. Osobné prevzatie je možné až po úhrade kúpnej ceny a po predchádzajúcej telefonickej/e-mailovej dohode s predajcom, za predpokladu, že tovar je na sklade. Za úhradu kúpnej ceny sa považuje jej pripísanie na bankový účet predajcu. V prípade, že si kupujúci zvolí dodanie tovaru formou kuriéra, je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru navýšenú o cenu dopravy podľa aktuálneho cenníka poštovného prepravcu. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob dopravy. 

3.2 O odoslaní tovaru bude kupujúci informovaný zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke tovaru. 

3.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru prechádza na kupujúceho taktiež nebezpečenstvo škody na tovare. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený doklad o kúpe, v ktorom bude uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobkov), kúpna cena (s uvedením jednotkovej ceny a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje kupujúceho a predávajúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe. 

3.4 POZOR! Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. Pokiaľ je balík pri prevzatí viditeľne poškodený alebo porušený, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu priamo u poštovného prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. 

3.5 Náklady za opakované doručenie tovaru alebo náklady vyniknuté z dôvodu nutnosti doručenia tovaru iným spôsobom ako si zvolil kupujúci je povinný kupujúci uhradiť z vlastných prostriedkov. 

4. Platba za tovar

4.1 Predúvajúci ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou prostredníctvom platobnej brány VÚB eCard, na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho.

4.2 V prípade platby platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány VUB eCard, bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho. 
 
4.3 V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od poštovného prepravcu si predajca vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky, podľa aktuálneho cenníka zvoleného poštovného prepravcu. 
 
4.4 Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 

 

5. Darčekové poukazy a zľavové kódy

5.1 Kupujúci môže pri kúpe tovaru využiť darčekové poukazy a zľavové kódy, ktoré mu boli predávajúcim poskytnuté. Ich použitie je možné len v lehote uvedenej predajcom, jednorazovo a nie je možné ich vzájomne kombinovať. Ich využitie nie je nikdy možné na tovar vo výpredaji. Ak kupujúci darčekový poukaz alebo zľavový kód nevyužije v určenej lehote, nemá právo na akúkoľvek náhradu zo strany predávajúceho. Rovnako nie je možné požadovať výmenu za peniaze. Ak kupujúci kúpi tovar v nižšej hodnote ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu nemá nárok na vrátenie, resp. doplatenie zvyšnej sumy. Vystavenie darčekového poukazu na zvyšnú sumu, ktorú kupujúci nevyužil pri objednávke, je možné len na základe rozhodnutia predávajúceho. 

5.2 Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodu, alebo kupujúci vráti tovar predávajúcemu z akéhokoľvek dôvodu a tento tovar bol zakúpený s využitím zľavového kódu, alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Opätovné využitie zľavového kódu alebo darčekového poukazu je možné len na základe rozhodnutia predávajúceho. 

5.3 Ak kupujúci použije darčekový poukaz alebo zľavový kód v rozpore s pravidlami predávajúceho pre použitie darčekových poukazov a zľavových kódov, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť. 

6. Lehota na doručenie tovaru

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne. Predávajúci sa zaväzuje tovar odoslať maximálne do 5-tich pracovných dní, avšak bežne bude zásielka odoslaná do druhého dňa od uzavretia zmluvy, tak aby mohol byť tovar doručený do 3-ch pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch týkajúcich sa exkluzívnych, prípadne limitovaných edícií tovarov a tovarov vyrábaných na zákazku, sa predávajúci zaväzuje tento tovar doručiť do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy. Dodacia doba, ktorá je uvedená pri tovare je len informatívna a bude presne potvrdená v potvrdzujúcej e-mailovej správe o prijatí objednávky. 

6.2 Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.  

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1.1 V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku má spotrebiteľ právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ ak je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností. 

 • tovar je kompletný, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom obale
 • tovar je preukázateľne nepoužitý, ak je sčasti alebo celkom chránený autorským zákonom, alebo ak je určený k jednorazovej spotrebe. 

7.1.2 Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi predávajúcemu, že v súlade s týmito OP od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý obdržal pri prevzatí tovaru spolu s doklad o kúpe. Vo formulári je spotrebiteľ povinný uviesť všetky potrebné údaje pre platné odstúpenie od zmlúv (údaje spotrebiteľa, označenie tovaru, od kúpy ktorého odstupuje a číslo bankového účtu, kam požaduje vrátenie kúpnej ceny). Za platné odstúpenie od zmluvy sa považuje ak najneskôr v posledný deň 14- dňovej lehoty kupujúci odošle predávajúcemu vyhlásenie o odstúpení. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 

7.1.3 V rámci 14- dňovej lehoty je spotrebiteľ oprávnený tovar rozbaliť a odskúšať podobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. V prípade, že vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má prevádzkovateľ voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody. 

7.1.4 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky), 

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal. 

7.1.5  Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva spolu s kompletnou dokumentáciou. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný a pokiaľ je to možné, v originálnom obale. Tovar kupujúci musí zaslať na adresu sídla predávajúceho uvedenú vo faktúre, ako aj v časti Kontakt na internetovom portále predávajúceho. 

7.1.6 Ak odstúpi spotrebiteľ v zákonnej 14-dňovej lehote od kúpnej zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy ako aj vrátenia kompletného tovaru s celou zmluvnou dokumentáciou, vrátiť spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Vrátenie peňažných prostriedkov predávajúci vykoná v zásade spôsobom ako kupujúci úhradu vykonal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú ďalšie náklady. 

7.1.7 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá, resp. nedoručí, alebo nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.

7.1.8 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, má nárok na vrátenie nákladov na prepravu prostredníctvom poštového doručovateľa, a to vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu zaslania tovaru, ktorým je osobný odber. V prípade, že spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na vrátenie poštovného iba jedenkrát. 

7.1.9 Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu tovar odošle späť predajcovi, predajca tovar neprevezme, prípadne bude tovar na náklady spotrebiteľa opäť odoslaný naspäť spotrebiteľovi. 

7.1.10 Ak kupujúci spolu s tovarom obdrží od predávajúceho darček, resp. bonusové plnenie, je spotrebiteľ toto bonusové plnenie povinný vrátiť, ak sa rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy na objednaný tovar, ku ktorému bol priložený darček, resp. bonusové plnenie. 

7.1.11 Formulár pre odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote je pre spotrebiteľa dostupný na internetovom portáli predajcu a je možné ho stiahnuť na tomto odkaze. 

7.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predajcu

7.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predajcu 

7.2.1 V prípade, že napriek riadnej starostlivosti predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy zistí, že objednaný tovar nie je možné dodať za dohodnutých podmienok, resp. vôbec, obratom o tom informuje kupujúceho a v takomto prípade si vyhradzuje právo uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za nemožnosť dodania, resp. za dodanie s výrazne sťaženými podmienkami sa považuje situácia, kedy došlo k výraznej zmene ceny tovaru na danom trhu, resp. výraznej zmene ceny prepravy. Rovnako v prípade, ak predajca zistí, že tovar bol zrejmým omylom ponúkaný za výrazne nižšiu cenu a po oznámení tejto skutočnosti, nedôjde s kupujúcim k dohode o zmene ceny tovaru, resp. zmene ceny prepravných nákladov, je predajca oprávnený jednostranne uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

7.2.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak kupujúci v minulosti v súvislosti s predchádzajúcimi objednávkami, zásadným spôsobom porušil kúpnu zmluvu, resp. svoje povinnosti z nej vyplývajúce, nie je predávajúci povinný opätovne s týmto kupujúcim uzatvárať nové, ani žiadne ďalšie zmluvy. 

7.2.3 Ak predávajúci využije svoje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je povinný o tom informovať kupujúceho a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Pokiaľ predajca v súvislosti s uzatvorenou zmluvou kúpnou zmluvou prijal od kupujúceho nejaké peňažné plnenie, je povinný peňažné prostriedky vrátiť obratom, najneskôr do 14-tich pracovných dní a to na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná. 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Predávajúci poskytuje na tovar záručnú lehotu v zákonnej dĺžke. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru. Pre uplatnenie záruky je kupujúci povinný predložiť originál daňového dokladu. 

8.2 V prípade, že sa na tovare objavia v záručnej dobe nedostatky, je kupujúci oprávnený postupovať v zmysle reklamačného poriadku. 

9. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

9.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Pascal s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na tomto odkaze.

10. Bezpečnosť

10.1 Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sú zašifrované. Pre zvýšenie rýchlosti nie sú šifrované všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru). 

11. Záverečné ustanovenie

11.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade ak kúpna zmluva, alebo jej prílohy obsahujú odlišné dojednanie oproti ustanoveniam týchto obchodných podmienok, platí, že dojednania kúpnej zmluvy alebo jej príloh majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami. 

11.2 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, a to hlavne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v platnom znení. 

11.3 Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 

11.4 Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha v slovenskom jazyku. 

11.5 Uzatvorené kúpne zmluvy predávajúci archivuje v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám. 

11.6 V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť, alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok, alebo kúpnej zmluvy. Neplatná časť bude v zmysle právnych predpisov nahradená platným zákonným znením. 

11.7 V prípade, ak predajca zverejní nové znenie obchodných podmienok platí, že pre spotrebiteľa je vždy záväzné znenie, ktoré bolo platné ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Nové obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na internetovom portáli predajcu. 

11.8 Kúpna zmluva ako aj riešenie všetkých prípadných sporov podliehajú slovenskému právnemu poriadku a to aj v prípade ak sa jedná o kúpnu zmluvu so zahraničným prvkom. 

11.9 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava. 

11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že pred postúpením veci na vyriešenie príslušnému súdu, resp. inému orgánu oprávnenému riešiť mimosúdne spory sa pokúsia vyriešiť spor priamo medzi sebou. Kupujúci bude v takom prípade kontaktovať predajcu na e-mail uvedený na internetovom portáli predajcu, v časti Kontakt.  

11.11 Prípadné spory medzi Mommy Gang s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Mommy Gang s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie, skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

E-mailová adresa obchodu www.mommygang.sk je info@mommygang.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.3.2021 do odvolania a rušia predchádzajúce znenie OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledná revízia Všeobecných obchodných podmienok: 22.3.2021

Scroll to Top